Argenta Bestlabs - wczytywanie...

Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego bestlabs.pl

1. Definicje:

 

1.1. Użycie danego zwrotu z wielkiej litery oznacza nadanie mu znaczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1.2.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.2.1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.2. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.3. Usługobiorca  - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.2.4. Sprzedawca; Usługodawca – Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000970784, NIP 781-10-11-656

1.2.5.    Polityka Prywatności – dokument dotyczący informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników witryny internetowej www.bestlabs.pl, umieszczony na jednej ze stron internetowej w ramach tej witryny http://bestlabs.pl/polityka-prywatnosci/.

1.2.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.2.7. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://bestlabs.pl

1.2.8. Produkt, Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.10. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.2.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.2.14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.15. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.2.16. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.2.17. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.2.18. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.2.19. Widget - W kontekście naszego sklepu internetowego odnosi się do interaktywnego przycisku lub okienka umieszczonego na stronie, które umożliwiają klientom skontaktowanie się z nami za pomocą wiadomości tekstowych lub czatu na żywo. Widget ten zapewnia szybki i łatwy sposób na uzyskanie pomocy, odpowiedzi na pytania lub rozwiązanie problemów związanych z zakupami w naszym sklepie internetowym.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bestlabs.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Regulamin dostępny jest, pod adresem www.bestlabs.pl. Regulamin jest stale dostępny pod ww. adresem w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, poprzez możliwość pobrania i zapisania na dowolnym nośniku.

2.4.. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)

2.5.. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://bestlabs.pl prowadzony jest przez Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.6. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego http://bestlabs.pl jest Argenta Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polskiej 114, 60-401 Poznań, KRS nr 0000970784, NIP: 781-10-11-656,  zwana dalej Sprzedawcą.

2.7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta osobistego Klienta - użytkownika w ramach Sklepu Internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- ramowe warunki Umowy Sprzedaży, jej zawierania, wykonywania, rozwiązywania, odstępowania oraz uprawnień wynikających z jej zawarcia.

2.9 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

-włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.10. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Argenta prowadzący sklep www. bestlabs.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bestlabs.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.13. Informacje o Towarach udostępnione w ramach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: e-mail, hasło, numer NIP, Akronim kontrahenta.

3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bestlabs.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polska 114 , 60-401 Poznań.

3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „ ”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: ul. Polska 114, 60-401 Poznań.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem reklamacje.argenta.com.pl lub poprzez formularz dostępny pod adresem bestlabs.pl/reklamacja. Wszelkie dane kontaktowe Argenta niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej udostępnione są również w ramach Sklepu. Wyłącza się możliwość składania reklamacji w inny sposób.

3.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja Polityki Prywatności http://bestlabs.pl/polityka-prywatnosci/.

4.2. Warunkiem zawierania Umów Sprzedaż przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego jest rejestracja konta Klienta - użytkownika w jego ramach albo zamówienie bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu w widget kontaktowy w prawym dolnym rogu ekrany z danymi kontaktowymi oraz adresem dostawy.

4.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.4. Rejestracja i korzystanie z serwisu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności  http://bestlabs.pl/polityka-prywatnosci/.

4.5. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego lub złośliwego oprogramowania lub urządzeń;

- niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM);

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Argenta;

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

- nienaruszanie własności intelektualnej Argenta.

4.6. Argenta może pozbawić Klienta uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Argenta za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Argenta.

4.7. Osoba, która została pozbawiona uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Argenta.

 

5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

 

5.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bestlabs.pl.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.

5.4. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w zakresie wyboru Towaru oraz innych warunków Umowy Sprzedaży. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu Internetowego.

5.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie dokonanych czynności poprzedzających zawarcie Umowy Sprzedaży. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące:

- przedmiotu Zamówienia (wybranych Towarów),

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz kosztów dostawy,

- wybranej metody płatności,

- wybranego sposobu dostawy,

- czasu dostawy.

5.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Argenta Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zgodnie z dokonanymi w czasie procesu poprzedzającym złożenie Zamówienia decyzji oraz wolę zawarcia ewentualnych umów z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak firmy kurierskie, dostawcy usług z zakresu metod płatności czy oprogramowania, zgodnie z ust. 6.3 oraz 7.2 Regulaminu.

5.7. W wyjątkowych przypadkach (np. w okresie braku funkcjonowania Sklepu z przyczyn technicznych) możliwe jest złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@bestlabs.pl lub pod numerem telefonu +48 61 847 46 37. W takim przypadku, do Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem innego sposobu niż złożenia Zamówienia przez Sklep, zapisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

5.8. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

5.8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.

5.8.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

6. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

-W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7. Ceny i metody płatności

7.1.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.3 Termin płatności:

- W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieopłacenie zamówienia w powyższym terminie oznacza odstąpienie od Umowy przez klienta i wiąże się z anulowaniem złożonego zamówienia.

7.4. Świadczenie usług płatności elektronicznych odbywa się, w zależności od wybranej formy płatności. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - https://autopay.pl/)

 

8. Reklamacja produktu

 

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

-w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem reklamacje.argenta.com.pl lub na naszej stronie internetowej argenta.com.pl w zakładce „Strefa klienta”. Wszelkie dane kontaktowe Argenta niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej udostępnione są również w ramach Sklepu. Wyłącza się możliwość składania reklamacji w inny sposób.

8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.7. Kupujący powinien sprawdzić stan dostarczanych mu Towarów pod względem ich ilości i jakości (widoczne uszkodzenia) w momencie dostawy przez firmę kurierską i jest zobowiązany do zaznaczenia stwierdzonych niezgodności ilościowych lub widocznych uszkodzeń Towarów na dokumencie dostawy lub w stosownym protokole szkody, które na dokumencie dostawy lub stosownym protokole szkody powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę oraz do zgłoszenia Sprzedającemu stosownej reklamacji w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy.

Kupujący zobowiązany jest wszcząć przed Przewoźnikiem i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne dotyczące nieprawidłowości w przewozie (także uszkodzeń Towarów w przewozie).

Niedochowanie przez Kupującego obowiązków, o których mowa powyżej zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

8.8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wad dotyczących zakupionego Towaru Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego.

8.9. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku dostarczenia Towaru obarczonego wadą fizyczną lub prawną z Umową Sprzedaży Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji.

8.10. Za obarczone wadą fizyczną uważa się wyłącznie Towary:

-niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem;

-niemające właściwości, które Towary powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności;

- niemające właściwości, o ile opis Towaru zawierał taką informację;

- nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Towaru, o ile opis Towaru zawierał taką informację

8.11. Z wyjątkiem reklamacji dotyczących braków ilościowych Zamówienia, wraz ze złożeniem reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przesłać zdjęcia wadliwych Towarów oraz krótki opis ich wadliwości. W przypadku reklamacji dotyczących wadliwego Towaru w postaci np. maszyn, sprzętu, wyposażenia laboratorium Kupujący zobowiązany jest do ich udostępnienia w miejscu przechowywania, jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione.

8.12 W ramach złożonej reklamacji, korzystając z uprawnień z rękojmi, Kupujący może zażądać: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny, bądź: odstąpić od Umowy – o ile wada jest istotna.

8.13 Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu, z myślą o których kupujący nabył Towar. Nie jest możliwe odstąpienie od Umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej.

8.14. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych

8.16. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Nieustosunkowanie się do reklamacji nie może być poczytywane jako uznanie jej zasadności.

8.17. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od Umowy, wówczas Sprzedający może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

8.18. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

8.19. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.20. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do usunięcia wadliwego Towaru czy jako odpadu o odpowiednim kodzie w ramach obowiązujących przepisów, zgodnie z zaleceniami Sprzedającego. Na żądanie Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia kopii karty przekazania odpadu będącego wadliwym Towarem.

8.21. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania Towaru Kupującemu.

8.22. Kupujący zobowiązuje się do używania i konserwacji zakupionego Towaru w sposób określony przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami.

8.23. Sprzedający nie jest producentem/wytwórcą Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Z uwagi na umowy łączące Sprzedającego z poszczególnymi producentami, rzeczywiste warunki gwarancji mogą się różnić od tych, które widnieją na karcie gwarancyjnej (zwłaszcza termin gwarancji). Różnice takie nie stanowią wady fizycznej ani prawnej produktu.

8.24. Nie stanowi wady prawnej lub fizycznej odmienny od określonego przez producenta termin ważności Towarów oraz utrata przez Towar jego właściwości po upływie terminu ważności.

 

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Argenta jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich tekstów, opisów produktów, zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich majątkowe prawa autorskie. Argenta posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Powyższe odnosi się także do wykorzystywanych znaków towarowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi oraz obowiązkiem naprawienia wynikłej stąd szkody. Argenta nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich lub praw własności przemysłowej i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

10.2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Argenta a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Argenta a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Argenta.

10.5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo:

- złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;

- złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

10.6. Zmiana Regulaminu:

10.6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.6.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.6.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.8. O każdej zmianie treści Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji o zmianie Regulaminu oraz zawierającej treść tych zmian. Argenta każdorazowo udostępni na stronie głównej Sklepu wiadomość o zmianie Regulaminu Sklepu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni  przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl